Update 13 juni 2024:

Het is verbazingwekkend wat er achter een ‘geur’ schuilgaat! Heb je je ooit afgevraagd hoe geuren worden gemeten? Of wat er bedoeld wordt met de 98-percentielwaarde?

Het waarnemen van geuren is niet alleen een alledaagse ervaring; geuren zijn wetenschappelijk vastgelegd en gereguleerd, vooral in industrieën zoals voedingsmiddelen productie,  rioolwaterzuiveringsinstallaties, afvalverwerking en biogas productie. Welkom in de wereld van Geurbestrijding Nederland!

Hoe ontstaat geur en hoe wordt het gedefinieerd?

Een geur ontstaat wanneer chemische deeltjes onze neus bereiken en worden gedetecteerd door receptoren. Maar niet alle geuren zijn hetzelfde: sommige zijn aangenaam, andere minder… De maat voor de (on)aangenaamheid van een geur is de hedonische waarde uitgedrukt op een schaal van H = -4 (uiterst onaangenaam) tot H = +4 (uiterst aangenaam).

De geurconcentratie drukken we uit in het aantal odour units per kubieke meter lucht. Vroeger werd de term geurdrempel gebruikt voor de laagste concentratie van een stof die nog detecteerbaar is. Dit werd gedefinieerd als 1 geureenheid (GE). Vanaf 2003 wordt de Europese eenheid ouE gebruikt (officiële Engelse term odour unit) waarbij 1 ouE gelijk is aan 2 GE.

Wat zegt de wet over geuroverlast?

Om geur te toetsen is ook een grens nodig voor hoeveel geurbelasting en geurhinder aanvaardbaar is. Het Nederlands beleid hiervoor staat sinds 1995 in een brief van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Het ministerie van VROM is inmiddels opgenomen in het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

In het Nederlandse beleid is de vereiste mate van bestrijding vooral afhankelijk van de ondervonden hinder. Het bevoegd gezag houdt bij het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau rekening met de hinderlijkheid van die geur.

Hoe langer of vaker je een geur ruikt, hoe vervelender. Het is daarnaast erg vervelend als je een geur soms ineens heel sterk ruikt. Dat noemen we piekbelasting. Omdat we weten dat juist die piekbelasting heel vervelend is, staat in vergunningen vaak een ’98-percentielwaarde (P98)’ voor geur in plaats van een gemiddelde. Een 98-percentielwaarde geeft minder ruimte aan pieken in de geurconcentratie dan een gemiddelde. Een 98-percentielwaarde in de vergunning houdt in dat in een jaar de geurconcentratie 98% van de tijd lager moet zijn dan die waarde.

Hoe wordt geur gemeten?

De waarde van geur wordt gemeten met sensorische of moleculaire geuranalyses. Bij sensorische geuranalyses gebruikt men de olfactometrische methode waarbij een panel samengesteld uit mensen met een gemiddelde geurwaarneming, die monsters van de geurende lucht conform de Europese standaard voor Olfactometrie (NEN-EN 13725), waardeert.  Bij moleculaire geuranalyses, worden technieken zoals GC-MS gebruikt om de chemische compositie van luchtmonsters te analyseren, en om de concentratie van specifieke verontreinigende stoffen in de lucht te bepalen.

Geuroverlast wordt in veel gevallen mede veroorzaakt door sommige Vluchtige organische stoffen (VOS) of Volatile Organic Compounds (VOC) die een hoge geurintensiteit hebben. Naast geuroverlast kunnen VOS nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en het milieu. Daarom is er regelgeving om VOS in de lucht te verminderen en wordt er vaak een emissiewaarde opgenomen in vergunningen. De VOS concentratie wordt uitgedrukt in mg/m3 en kan het beste gemeten worden middels vlamionisatiedetectie (FID: flame ionisation detection) volgens NEN-EN 12619.

Waarom Geurbestrijding Nederland jouw partner is!

Geurbestrijding Nederland biedt niet alleen oplossingen voor geurbestrijding (Centriair techniek) en meet-technieken (Ellona sensoren). We onderhouden tevens een groot netwerk van contacten en bedrijven die werkzaam zijn binnen onze deelmarkten. Ons doel is om kennis te delen en partijen te verbinden zodat geurhinder maximaal bestreden kan worden.

Heb jij wel eens ergens nare luchtjes opgemerkt? Zit je met een vraag over geuroverlast of de bestrijding daarvan? Dan weet je nu dat Geurbestrijding Nederland jouw partner is voor het vinden van een geschikte oplossing!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *